Boží sliby - Adventime

  • id: 3130
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: AdvenTime
  • stran: 304
  • rozměr: A6

  • dostupnost: skladem
    cena: 55 Kč
  • cena bez DPH: 55,00 Kč
kusů:

Neexistuje na světě nic mocnějšího, co by zachraňovalo, nic silnějšího, co by vítězilo nad nepřáteli. Nic, co by vyhrávalo války, neexistuje žádný lék, který by dokázal lépe uzdravit. Neexistuje nic, co by dokázalo dát větší radost a co by lépe pozvedlo člověka z bahna života. Neexistuje nic, co by dávalo větší naději, větší lásku, nic, co by dávalo větší smysl. Neexistuje nic, o co stojí tolik usilovat. Nic jiného, čeho by se satan tolik bál! Je to tvá víra v Boží sliby.

Tato knížka A6 - 304 stran je plná Biblických zaslíbení sestavených na různá témata a povzbuzujících citátů. A protože velkou zbraní křesťana je píseň, obsahuje i mnoho sionských písní a dalších chvalozpěvů. Najdete zde i mnoho léčivých bylin z Boží lékárny s jejich účinky a pro radost z Božího nádherného stvoření i ptáčky a motýlky.... Naším přáním je, aby se toto dílko stalo vaším pomocníkem v těžkých chvílích a přinášelo povzbuzení vašim srdcím s pohledem upřeným vzhůru na Ježíše Krista.

Postupně zde budeme doplňovat melodie k písním - to se žel nestiho včas.

 

Sionské písně

Až se Pán náš vrátí

Blíž Tobě, Bože můj

Buď Bohu dík vzdán

Bůh je má píseň

Bůh Syna dal

Čest, chvála Ti, Bože

Domů jdu

Drahý Pane Ježíši

Důvěřuj vždy v Pána

Hrad přepevný

Hledej v knize pravdy Boží

Chci být, Pane, dobrý křesťan

Já pro tebe jsem mřel

Já vím, že Spasitel můj žije

Já vím, Komu jsem uvěřil

Já zpívám rád o Pánu svém

Jak krásný je den sobotní

Jak tiše večer přichází

Jak zní mile jméno Ježíš

Jak vzácná milost

Jen pojď a pohleď vzhůru

Jezu, drahý Jezu

Ježíš je ten dobrý Pastýř

Jistota vzácná

Kdož jste Boží bojovníci

Krásnou vlast

Když kol tebe

Kdo Boží vůli poddává se

Když mír jako proud

Když se kříž zdá těžký býti

Kéž víc Tě miluji

Mám v srdci plno radosti

Mé nesl hříchy Ježíš

Mou spásou je Pán Ježíš

Můj drahý Otec nebeský

Naději máme

Neboj se, a věř

Ó,  Jezu, zůstaň s námi

Pán se vrací

Posílám vás

Pro Ježíše nikdy neváháme

Radost mi vrátila Golgota

Sláva Tobě, Spasiteli

Spasiteli, Jezu drahý

Soboto krásná

Strážný, zatrub z plné síly

Svatý, svatý, svatý

Tak  bídný jsem

Tebe, Boha, chválíme

Ty lásko vzácná

Ty se mnou buď

Ty, Bože náš

Věř, poslouchej

Více než svět je Pán Ježíš

Všeho vzdám se pro Ježíše

V kříži Krista zakotvuji

Zas sobotní je Páně den

Ztiš srdce mé

Zvedněte polnice

 

Chvalozpěvy a verše

 

Ambrožova ranní píseň

Apoštolská

Bible

Bůh nám nedal ducha strachu

Cesta s Bohem

Čistá jak studánka

Den sobotní

Díky za Tvůj kříž

Dobrořeč duše má

Hospodin podpírá

Hospodin je Světlo Ž 27

Hospodine Pane náš  Ž 8

Chcem Ti být věrní

Chválím Boha

I kdyby fíkovník nevypučel

Já dobře znám svého Pána

Já chci sloužit

Jak sladké je věřit Kristu

Jen Bohu věř

Jestliže své hříchy vyznáváte

Ježíš je Cesta

Ježíš, nejkrásnější z jmen

Každý den Pán mi sílu dává

Lásky Král

Lásko, Bože lásko

Máme poslání

Modlitba

Modlitba Daniele

Můj Pán se vrátí

Můj Pán všechny svolá

Napiš mi na srdce

Nebeský plán

Neboj se, Já jsem s tebou

Neboj se

Nevzpomínej na naše staré viny

Nezapomeň

Nezmocnilo se vás pokušení

Odpusť

Otče náš nebeský

Pane, Tobě chci zpívati

Pán se brzy vrátí

Pane můj, veď mne Sám

Pohleď na Ježíše

Posilň se všechen lide

Proč jsi tak sklíčená, duše má

Protože jsi zachoval slova

Proč jsi smutný

Připravujte cestu

Rozhodl jsem se jít za Ježíšem

Sám Hospodin jde před tebou

Stvoř ve mně srdce čisté

Staň se mou vizí

Stůj pod křížem

Svatý, svatý, svatý

Tam v dáli nad hvězdami

Ten, kdo žije poctivě

To je ten den

Touha věků

Uč mě, Otče, jak mluvit

Velekněz Ježíš

Veď mé kroky, Pane

Za všechno děkuji

Zbudují dávné sutiny

Zpívej Halelujah

Zpívejte Pánu píseň novou

Živý je Pán

 

 

 


Další nabídka knih